' தொட்டனைத்து தூறும் மணற்கேணி மாந்தர்க்கு கற்றனைத்து தூறும் அறிவு. '

Neue E-Lotsen für Weiterstadt

 Neue E-Lotsen für Weiterstadt

Weiterstadt – Von Mai bis November wurden Heike Malchow, Gurunathan Sivakumar und Miriam Wolf als neue E-Lotsen (Engagement-Lotsen) für die Bürger der Stadt Weiterstadt ausgebildet. Das Bild zeigt die Weiterstädter zusammen mit Markus Ries (Stadt Weiterstadt), Dr. Stefan Korbach (Vorstand der Sparkassenversicherung) und Staatsminister Axel Wintermeyer bei der feierlichen Verleihung der Zertifikate am 16. November in Frankfurt. E-Lotsen unterstützen eine Kommune ehrenamtlich darin,
interessierte Freiwillige zu koordinieren, für neue Projekte zu motivieren und zu begleiten um damit das Ehrenamt zu stärken. Die Weiterstädter Ehrenamtsagentur (WEA) ist Ansprechpartner für alle Interessierten, die eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung suchen, sich engagieren und fürs Gemeinwohl einbringen wollen. Es lohnt sich, denn wie die Beteiligten berichten und es auch in den Ansprachen von Korbach und Wintermeyer deutlich wurde: „Engagierte Menschen sind glücklicher!“ Die Mitglieder der
Ehrenamtsagentur treffen sich jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat von 16 bis 17 Uhr
sowie nach Vereinbarung. Der Stammtisch der Ehrenamtsagentur ist an jedem dritten Mittwoch im Monat, um 18 Uhr, im Darmstädter Hof. stw-foto

 Mittwoch, den 27. November 2019 Der Wochen-Kurier Weiterstadt Ausgabe KW 48

கருத்துகள் இல்லை

எழுதுவது எப்படி?

 எழுதுவது எப்படி?   எழுதுவது எப்படி? – ஜெயமோகன் கற்றுத் தருகிறார்   புத்தகம் எழுதுவது எப்படி? முனைவர் வெ.இறையன்பு அவர்களின் அற்புதமான வழிகாட...