' தொட்டனைத்து தூறும் மணற்கேணி மாந்தர்க்கு கற்றனைத்து தூறும் அறிவு. '

படிப்புக்களும் அதன் தமிழ்ப்பெயர்களும்

படிப்புக்களும் அதன் தமிழ்ப்பெயர்களும்

1. Anthropology – மானுடவியல்/ மானிடவியல்
2. Archaeology – தொல்பொருளியல்
3. Astrology – சோதிடவியல் (சோதிடம்)
4. Astrology – வான்குறியியல்
5. Bacteriology பற்றுயிரியல்
6. Biology – உயிரியல்
7. Biotechnology – உயிரித்தொழில்நுட்பவியல்
6. Climatology – காலநிலையியல்
7. Cosmology – பிரபஞ்சவியல்
8. Criminology – குற்றவியல்
9. Cytology – உயிரணுவியல்/ குழியவியல்
10. Dendrology – மரவியல்
11. Desmology – என்பிழையவியல்
12. Dermatology – தோலியல்
13. Ecology – உயிர்ச்சூழலியல்
14. Embryology – முளையவியல்
15. Entomology – பூச்சியியல்
16. Epistemology – அறிவுநெறியியல்/ அறிவாய்வியல்
17. Eschatology – இறுதியியல்
18. Ethnology – இனவியல்
19. Ethology – விலங்கு நடத்தையியல்
20. Etiology/ aetiology – நோயேதியல்
21. Etymology – சொற்பிறப்பியல்
22. Futurology – எதிர்காலவியல்
23. Geochronology – புவிக்காலவியல்
24. Glaciology – பனியாற்றியியல்/ பனியியல்
25. Geology – புவியமைப்பியல்/ நிலவியல்
26. Geomorphology – புவிப்புறவுருவியல்
27. Graphology – கையெழுத்தியல்
28. Genealogy – குடிமரபியல்
29. Gynaecology – பெண்ணோயியல்
30. Haematology – குருதியியல்
31. Herpetology – ஊர்வனவியல்
32. Hippology – பரியியல்
33. Histrology – இழையவியல்
34. Hydrology – நீரியல்
35. Ichthyology – மீனியியல்
36. Ideology – கருத்தியல்
37. Information Technology – தகவல் தொழில்நுட்பவியல்
38. Lexicology – சொல்லியல்
39. Linguistic typology – மொழியியற் குறியீட்டியல்
40. Lithology – பாறையுருவியல்
41. Mammology – பாலூட்டியல்
42. Meteorology – வளிமண்டலவியல்
43. Metrology – அளவியல்
44. Microbiology – நுண்ணுயிரியல்
45. Minerology – கனிமவியல்
46. Morphology – உருவியல்
47. Mycology – காளாம்பியியல்
48. Mineralogy – தாதியியல்
49. Myrmecology – எறும்பியல்
50. Mythology – தொன்மவியல்
51. Nephrology – முகிலியல்
52. Neurology – நரம்பியல்
53. Odontology – பல்லியல்
54. Ontology – உளமையியல்
55. Ophthalmology – விழியியல்
56. Ornithology – பறவையியல்
57. Osteology – என்பியல்
58. Otology – செவியியல்
59. Pathology – நொயியல்
60. Pedology – மண்ணியல்
61. Petrology – பாறையியல்
62. Pharmacology – மருந்தியக்கவியல்
63. Penology – தண்டனைவியல்
64. Personality Psychology – ஆளுமை உளவியல்
65. Philology – மொழிவரலாற்றியல்
66. Phonology – ஒலியியல்
67. Psychology – உளவியல்
68. Physiology – உடற்றொழியியல்
69. Radiology – கதிரியல்
70. Seismology – பூகம்பவியல்
71. Semiology – குறியீட்டியல்
72. Sociology – சமூகவியல்
73. Speleology – குகையியல்
74. Sciencology – விஞ்ஞானவியல் (அறிவியல்)
75. Technology – தொழில்நுட்பவியல்
76. Thanatology – இறப்பியல்
77. Theology – இறையியல்
78. Toxicology – நஞ்சியல்
79. Virology – நச்சுநுண்மவியல்
80. Volcanology – எரிமலையியல்
81. Zoology – விலங்கியல்

 

கருத்துகள் இல்லை

எழுதுவது எப்படி?

 எழுதுவது எப்படி?   எழுதுவது எப்படி? – ஜெயமோகன் கற்றுத் தருகிறார்   புத்தகம் எழுதுவது எப்படி? முனைவர் வெ.இறையன்பு அவர்களின் அற்புதமான வழிகாட...